Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół w Cewicach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rada Pedagogiczna

 

RADA PEDAGOGICZNA

1.    W Zespole Szkół działa Rada Pedagogiczna.       

2.    Przewodniczącym Rad Pedagogicznych jest Dyrektor Zespołu.

3.    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.

4.    W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą - z głosem doradczym - brać także udział inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

5.    Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa regulamin uchwalony przez Radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia:

1)      sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej,

2)      wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,

3)      kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

4)      zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu Zespołu,

5)      zasady podejmowania prawomocnych uchwał i sposobu ich formułowania w charakterze aktu prawnego.

6.    Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie planu działań Zespołu Szkół,

2)      zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)      zatwierdzanie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym

4)      zatwierdzanie wniosków wychowawców klas i nauczycieli w sprawie przyznawania uczniom nagród, wyróżnień i kar,

5)      ustalanie - po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców:

a)      szczegółowych zasad systemu oceniania w Zespole, obejmujących w szczególności:

  • skalę ocen;

  • wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne;

  • kryteria bieżącego i śródrocznego oceniania;

  • dokonywania oceny opisowej;

  • zasady oceny zachowania;

  • sposoby sprawdzania postępów i osiągnięć uczniów;

  • sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów) o efektach pracy ich dzieci;

  • rozwiązywanie sytuacji spornych w zakresie oceniania,

6)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole,

7)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

8)      podejmowanie uchwały w sprawie skierowania ucznia gimnazjum do klasy przysposabiającej do zawodu, na zasadach określonych odrębnymi przepisami

9)      uchwalanie i nowelizowanie regulaminu swojej działalności,

10)  ustalanie innego - niż 45 minut - czasu trwania godziny lekcyjnej.

7.    Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:      

1)      powierzenie stanowisk kierowniczych w Zespole oraz odwoływanie z tych stanowisk,

2)      organizację pracy Zespołu, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

3)      projekt planu finansowego Zespołu Szkół,

4)      wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

5)      propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych,

6)      podjęcie w Zespole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie do art. 56 Ustawy.

8.    Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie.

9.    Rada Pedagogiczna ponadto: 

1)      może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w Zespole,

2)      deleguje swoich przedstawicieli do prac w innych organach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Broda 20-04-2012 14:45:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Broda 20-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Broda 20-04-2012 14:45:00