Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół w Cewicach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dyrektor Zespołu Szkół w Cewicach

 

DYREKTOR ZESPOŁU

1.    Dyrektora Zespołu powołuje i odwołuje Wójt Gminy Cewice zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2.    Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i monitorowanie pracy Zespołu Szkół.

3.    Dyrektor zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkół wchodzących w skład Zespołu, a w szczególności:

a)      przewodniczy radzie pedagogicznej   

b)     reprezentuje Zespół Szkół na zewnątrz

c)      przedkłada Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

d)     podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów,   

e)      występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

f)       sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym systematyczne monitorowanie pracy nauczycieli szkół wchodzących w skład Zespołu i prowadzenie stosownej dokumentacji,

g)      realizuje zadania związane z mianowaniem, oceną pracy nauczycieli oraz opiekę nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie oraz prowadzącymi plany rozwoju  zawodowego, określonych w odrębnych przepisach,

h)     kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego,

i)        organizuje warunki dla prawidłowej realizacji - Konwencji o Prawach Dziecka,                                                                                     

j)       rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami,

k)     kontroluje przestrzegania postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów,

l)        prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,

           ł)     realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym,

m)   monitoruje działalność nauczycieli i wychowawców, wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

n)     przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom Zespołu, występuje z wnioskami w sprawach orderów i odznaczeń państwowych i resortowych oraz nagród wójta,  kuratora, ministra,

o)      powołuje zespoły lub komisje niezbędne do realizacji zadań statutowych i nadzoruje pracę powołanych   zespołów

p)     realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy Karta Nauczyciela.

4.    W zakresie spraw organizacyjnych:  

a)      przygotowuje projekt - planu działań Zespołu Szkół,

b)     opracowuje - arkusze organizacyjne szkół Zespołu,

c)      ustala - tygodniowy rozkład zajęć,

d)     zatwierdza plany pracy, rozkłady materiałów, wymagania edukacyjne,                                                                 

e)      kontroluje realizację zadań zawartych w planach,                                                                                                      

f)       podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,                                                                                                                                                                             

g)      organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i prowadzi dokumentację w tym zakresie

5.    W zakresie spraw finansowych: 

a)      opracowuje - plan finansowy Zespołu,

b)     przedstawia projekt planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,

c)      realizuje plan finansowy, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół,

d)     pozyskuje dodatkowe środki finansowe na potrzeby Zespołu.

6.    W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:  

a)      sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą Zespołu,

b)     organizuje wyposażenie szkół w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

c)      organizuje i nadzoruje kancelarie Zespołu Szkół,

d)     nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowe wykorzystanie druków szkolnych,

e)      organizuje przegląd techniczny obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych,

f)       organizuje okresowe inwentaryzacje majątku szkolnego,

7.    W zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych: 

a)      zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy,

b)     egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników ustalonego w Zespole Szkół porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkół,

c)      wykonuje zadania dotyczące planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.

8.    Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole Szkół nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

9.    W zakresie, o którym mowa w ust. 8, Dyrektor w szczególności:

1)      decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,

2)      decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu

3)      decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu,

4)      określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Zespołu, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

5)      współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,

6)      administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem i na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa.

10.   Dyrektor wykonuje swoje zadania na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności, współdziała z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Broda 20-04-2012 14:09:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Broda 20-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Broda 20-04-2012 15:00:39