Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół w Cewicach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rada Rodziców

 

RADA RODZICÓW

1.    W szkole działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów.

2.    W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3.    W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4.    Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1)      Wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2)      Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli tych rad do rady rodziców szkoły.

5.    Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

6.    Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

7.    Do kompetencji rady rodziców należy:

1)      Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programów działania szkoły lub placówki w zakresie wychowania oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

2)      Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

3)      Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

8.    W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

9.    Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub organizacje, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

10.  W szkołach, w których nie utworzono rady szkoły, nie stosuje się wymogu uzyskania pozytywnej opinii odpowiednio rady szkoły i rady rodziców, o których mowa w pkt. 9.

11.  Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

12.  Zwołanie zgromadzenia ogółu rodziców polega na zawiadomieniu rodziców o celu, miejscu oraz pierwszym i ewentualnie drugim terminie Zgromadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty. W razie, gdy Zgromadzenie zwołuje organ Rady Rodziców, odrębnie zawiadamia o tym dyrektora.

13.  Rada Rodziców podejmuje działania, które polegają w szczególności na:

a)      Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,

b)     Działanie na rzecz stałej poprawy bazy,

c)      Pozyskiwanie środków finansowych w celu wsparcia działalności szkoły,

d)     Współdecydowanie o formach pomocy dzieciom,

e)      Delegowaniu przedstawicieli Rady Rodziców do składu komisji konkursowej na dyrektora zespołu szkół.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Broda 20-04-2012 14:38:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Broda 20-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Broda 20-04-2012 14:47:03