Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół w Cewicach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Samorząd Uczniowski

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

1.    Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół, z mocy prawa, tworzą Samorząd Uczniowski.

2.    Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu.

3.    Organami Samorządu uczniowskiego są:

1)      Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,

2)      Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,

3)      Skarbnik Samorządu Uczniowskiego,

4)      Sekcje Samorządu Uczniowskiego.

4.    Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego, w szczególności wobec organów Zespołu Szkół.

5.    Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

6.    Dyrektor zapewnia organizacyjne warunki uchwalenia pierwszego regulaminu oraz przygotowuje jego projekt, skonsultowany z uczniami poszczególnych szkół i oddziałów.

7.    Warunki organizacyjne uchwalania regulaminu oraz wprowadzania w nim zmian zapewnia, w porozumieniu z Dyrektorem, opiekun Samorządu.

8.    Regulamin ten nie może być sprzeczny ze Statutem.

9.    Zgromadzenie ogółu uczniów zwołuje:

1)      w sprawie uchwalenia pierwszego regulaminu - Dyrektor,

2)      w innych sprawach, w szczególności celem nowelizacji Regulaminu - właściwy organ Samorządu Uczniowskiego.

10.  Zwołanie Zgromadzenia ogółu uczniów polega na zawiadomieniu uczniów o celu, miejscu oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty w Zespole. W razie gdy Zgromadzenie zwołuje organ Samorządu Uczniowskiego, odrębnie zawiadamia o tym opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

11.  Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu.

12.  Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski oraz opinie we wszystkich sprawach Zespołu, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak:

1)      prawo do zapoznawania się z podstawami programowymi, programem   wychowawczym, programem nauczania, wymaganiami edukacyjnymi oraz zasadami  systemu oceniania,

2)      prawo do jawnego i umotywowanego oceniania postępów i osiągnięć edukacyjnych,        szczegółowo określonego w –wewnątrzszkolnym systemie oceniania,

3)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4)      prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,

6)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

13.  Samorząd Uczniowski ponadto:

1)      współuczestniczy w tworzeniu:

-        wewnątrzszkolnego programu wychowawczego,

-        wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

2)      współdecydowanie o:

-        formach i tematyce zajęć pozalekcyjnych, sprawach porządkowych (strój, wygląd),

-        systemie nagradzania i karania uczniów (obronie ucznia, wobec którego została     orzeczona kara),

3)      wyraża opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela,

4)      występuje w sprawach określonych w Statucie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Broda 20-04-2012 14:45:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Broda 20-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Broda 20-04-2012 14:45:52